Share full source ecshop 2.7.3 theme Superfly

heme này dùng nhiều jquery và viết lại js khác xa với theme gốc của ecshop đảm bảo mọi người sẽ thích.
Ngoài ra nó css nó sẽ load theo độ phân giải màn hình (Ko bị tràn ở màn hình 1024, và không bị trống 2 bên ở màn hình wide)
Demo:
Trang chủ:


Trang Sản phẩm:


Trang danh mục:Hướng dẫn cài đặt:
1. Tải về siy.zip với pass giải nén là alibaba, up lên host hoặc localhost.
2. Tạo database và import file data/data.sql vừa tạo
3. Chỉnh sửa file: data/config.php theo thông số data vừa tạo và import

4. Đăng nhập vào admin: /admin , user: admin, pass: admin123

Download

Download

Tin Liên Quan